Boat Hull of Curtiss HS-1

Boat Hull of Curtiss HS-1

Boat Hull of Curtiss HS-1

Ở đây, chúng ta thấy thân thuyền của một chiếc Curtiss HS-1 đang được xây dựng tại nhà máy Elmwood của họ vào ngày 11 tháng 11 năm 1918. Ở đây chúng ta có thể thấy cách thân tàu được xây dựng theo nhiều cấp độ, với lớp ván bên ngoài được đặt trên lớp bên dưới.