Đức và Chiến tranh Lạnh (1945-1990)

Đức và Chiến tranh Lạnh (1945-1990)

Bị tàn phá vào năm 1945, bị chia cắt trong gần 50 năm, Đức là một trong những biểu tượng của Chiến tranh Lạnh và sự phân cực của thế giới.

Thư mục

- Joseph Rovan, Lịch sử nước Đức: từ nguồn gốc cho đến ngày nay, Paris, Editions du Seuil, coll. "Thư viện ý tưởng Châu Âu", 1994

- André Fontaine, Chiến tranh Lạnh 1917 - 1991, ĐIỂM Lịch sử, 2004

- Michel Winock, Thời kỳ chiến tranh lạnh: Từ bức màn sắt đến sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản (tuyển tập các bài báo đăng trên tạp chí L'Histoire, Seuil Points Histoire, 1994

Để biết thêm


Video: Hồ sơ mật: Đức quốc xã tấn công nước Mỹ - Phần 1