Thiên văn ngày 1 tháng 11

Thiên văn ngày 1 tháng 11

1954: Bắt đầu cuộc khởi nghĩa ở Algeria.

Năm 1952: Hoa Kỳ cho nổ quả bom H đầu tiên.

1814: Bắt đầu Đại hội Vienna, nhằm quyết định sự cân bằng mới của châu Âu sau khi Napoléon sụp đổ.

1789: Quốc hội đang trong quá trình lập hiến xem xét việc tịch thu tài sản của các giáo sĩ.



Video: Các sự kiện thiên văn tháng 12 năm 2020Đam mê Thiên Văn