Jim Bowie

Jim Bowie

Jim Bowie là một lính biên phòng đã chết tại Alamo cùng với Davy Crockett. Con dao Bowie được đặt theo tên của anh ta.


Xem video: The Adventures Of Jim Bowie. 2